Privacy statement

Informatie en ict zijn noodzakelijk in de uitvoering van het onderwijs. Omdat we met persoonsgegevens van medewerkers, leerlingen en anderen werken, is privacywetgeving daarop van toepassing. Deze wetgeving bepaalt niet alleen onder welke voorwaarden persoonsgegevens gebruikt mogen worden, maar geeft ook aan dat er passende technische en organisatorische maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging en privacy (afgekort: IBP) genomen moeten worden om persoonsgegevens te beschermen.

De uitvoering

Het bestuur heeft een IBP-beleidsplan opgesteld. Dit is uitgewerkt in een handboek dat bedoeld is om uitvoering te geven aan het IBP-beleid.
In het handboek staan richtlijnen, procedures, afspraken en praktische handreikingen die nodig zijn om informatiebeveiliging en privacy goed te regelen. Deze maatregelen nemen we niet alleen omdat de wet dit voorschrijft, maar ook op basis van de normen en waarden die wij vanuit onze visie op onderwijs met elkaar delen en uitdragen.

Een onderdeel van het handboek is het privacyreglement. Dit reglement beschrijft hoe de SKOVV omgaat met de verwerkingen van persoonsgegevens en de beveiliging van de informatie. Het is bedoeld als centrale informatiebron voor alle betrokkenen.

Voor alle vragen opmerkingen of klachten met betrekking tot de AVG kunt u terecht bij onze privacy officer Berend Cornel. SKOVV heeft hiervoor een speciaal mailadres aangemaakt: privacy@skovv.nl

De AVG-functionaris voor SKOVV is Job Vos. Hij is te bereiken via fg@privacyopschool.nl en telefoonnummer 0172 785075