Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) van de Groene Vallei bestaat uit ouders en leerkrachten. De MR vormt een klankbord voor de schoolleiding en denkt positief kritisch mee met het beleid en besluitvorming binnen de school. 

Werkzijze MR

De MR vergadert gemiddeld zes keer per jaar. De vergaderdata worden vermeld in de nieuwsbrief en indien gewenst kan de agenda worden opgevraagd. Een vergadering van de MR is in de regel openbaar.

De MR heeft bij sommige onderwerpen adviesrecht en bij sommige onderwerpen instemmingsrecht. Daarnaast kan de MR elk gewenst onderwerp bespreken met het schoolbestuur. Ouders en leerkrachten kunnen onderwerpen aandragen voor een MR-vergadering. De MR beoordeelt welke onderwerpen hiervoor geschikt zijn. Als gekozen vertegenwoordiging vormt de oudergeleding graag een luisterend oor voor allerhande zaken die spelen, dus spreek ons gerust aan als u iets over bijvoorbeeld het schoolbeleid kwijt wilt, zodat wij dit kunnen meenemen in een vergadering. Het jaarverslag is hieronder op deze website te vinden. Daarnaast houdt de MR u regelmatig via de nieuwsbrief op de hoogte van belangrijke zaken die besproken zijn of zullen worden.

SKOVV en de GMR

Naast de MR is er binnen de stichting waar onze school bij is aangesloten, de SKOVV, ook een gemeenschappelijke MR (GMR) die de bovenschoolse beleidszaken behandeld. Daarbij moet gedacht worden aan zaken als de begroting, huisvestingsbeleid, Tussen Schoolse Opvang (TSO), veiligheidsprotocollen, kwaliteitsbeleid en ICT-beleid. Hierover kunt u de website van de SKOVV raadplegen opwww.skovv.nl


De huidige samenstelling MR 

Oudergeleding                           Personeelsgeleding
Joyce                                            Winnie Smit
Stephanie                                     Wendy van Engelenburg
Larissa                                           Suzanne Schuijt

Mocht u vragen, opmerkingen hebben ten aanzien van algemene zaken rond het onderwijs op of de organisatie van de De Groene Vallei of over de MR zelf, dan kunt u mailen naar:mr.gv@skovv.nl