Missie en visie

                                            De Groene Vallei is een school die bijdraagt aan het kansrijk opgroeien van kinderen. Er is een  duidelijke visie op leren en gedrag vanuit hoge verwachtingen. Door routines, voorspelbaarheid en een vaste structuur in lesgeven wordt de school een plek waar kinderen tot leren en ontwikkelen komen. Met aandacht voor eigenaarschap en betrokkenheid.                    

Dit doen wij vanuit onze 5 kernwaarden

Welbevinden

Op onze school mag je zijn wie je bent. Het welbevinden van het kind de basis is voor plezier in leren en goede leerprestaties. We waarderen elkaars talenten en zijn trots op de ontwikkeling die een ieder doormaakt. Vanuit onze Katholieke identiteit hebben we respect voor elkaar en ieders overtuiging. We delen belangrijke momenten met elkaar; algemene vieringen, feesten zoals Kerst en Pasen, afsluiting van een schoolproject, afscheid groep 8 en zo meer.
 

Doorgaande lijnen

Op onze school bieden we structuur, zodat kinderen zich vanuit een veilig klimaat optimaal kunnen ontwikkelen. Wij werken volgens het EDI- lesmodel waarbij de lessen op een eenduidige manier gegeven worden. Met ons onderwijsaanbod houden we rekening met de verschillen tussen kinderen. 

Afstemmen

Op onze school bieden we krachtig onderwijs waarbij er aandacht is voor verschillen tussen kinderen. We werken hierbij handelingsgericht. Wij werken vanuit de overtuiging dat de ontwikkeling een gezamenlijke verantwoording is van ouders en school.

Samenwerken

Op onze school leren kinderen met elkaar en van elkaar. Samenwerking leidt tot mooie resultaten en leer- en werkplezier. Maar samen werken doen we ook onderling als team en samen met ouders en kind. De Win-Win gesprekken zijn hier een voorbeeld van. 

Brede ontwikkeling

Op onze school vinden we onze visie op de brede ontwikkeling grotendeels terug in de uitgangspunten van Covey. We hebben naast de cognitieve ontwikkeling het hele kind in beeld. De creatieve, sociaal-emotionele, zintuiglijke en motorische ontwikkeling hebben een plek in onze onderwijsactiviteiten. Aandacht voor hoofd, hart en handen is terug te zien in ons onderwijsaanbod gericht op muziek, beweging, creativiteit, natuur en cultuur.